Reactie op de Kadernota

Geachte college,

Dinsdagavond 9 juli staat uw Kadernota 2020-2023 op de agenda van de gemeenteraad.
Toegankelijkheid, de spreekterm voor de implementatie en uitvoering van het VN Verdrag Handicap, wordt op een drietal plaatsen benoemd. U hecht, net als in het Coalitieakkoord 2018-2022, belang aan een inclusieve en toegankelijke stad. U bent ook voornemens om het landelijke manifest ‘Iedereen doet mee!’ te ondertekenen.

Op vragen van D66 geeft u aan dat u ruimte binnen bestaande programma’s biedt en een inspanningsverplichting verwacht van uw collegeleden. Tevens vertelt u de gemeenteraad met haar controlerende taak, dat u zelf zult toezien op de realisatie van de uitvoering van die inspanning.

Het bestuur van stichting Onbeperkt Amersfoort (voorheen Gehandicapten- en Patiënten Platform Amersfoort) juicht het toe dat u na het Coalitieakkoord ook in deze Kadernota weer aangeeft dat u de inclusieve en toegankelijke stad belang toedicht. Dat u hier geen middelen of instrumenten tegenover stelt is wat teleurstellend. U verwacht van uw collega’s en van uw ambtenaren dat zij zonder zichtbare aansporing, zonder kaders en/of randvoorwaarden deze promesse invulling geven. U stelt dat die ruimte binnen de bestaande programma’s er is, zonder aan te geven hoe u dit gaat monitoren, stimuleren en/of opleggen.

Zoals u weet is de implementatie en uitvoering van het VN Verdrag Handicap niet vrijblijvend. Het is u bij wet opgelegd en dat houdt een verplichting in om u actief in te zetten voor de mensenrechten van Amersfoorters met een fysieke, zintuiglijke, psychische of verstandelijke beperking en/of chronische ziekte.

Om uw 800+ medewerkers en uzelf te stimuleren zich vol op de ruimte binnen bestaande programma’s te storten heeft u twee externe parttime functionarissen voor 18 en 20 uur in dienst. Het is hun taak om zowel u als de ambtelijke organisatie te motiveren invulling te geven aan de implementatie en uitvoering van het VN Verdrag Handicap en daarnaast ook de samenleving daartoe te motiveren in samenwerking, bewustwording en uitvoering.

In Amersfoort leven ongeveer 20.000 mensen met een langdurige beperking, ongeveer 40.000 chronisch zieken en ruim 30.000 ouderen (cijfers van HandicapNL, Amnesty International en Amersfoort in Cijfers). De stichting Onbeperkt Amersfoort is van mening dat de personele invulling niet strookt met uw ambitie voor een inclusieve en toegankelijke stad. U verwacht dat de functionarissen zich met de wettelijke verplichting van de implementatie en uitvoering van het VN Verdrag Handicap bezighouden. Advisering richting uw college en de ambtelijke organisatie lijkt al een meer dan fulltime taak, laat staan dat zij deze ook nog zouden moeten monitoren en daarnaast de stad zelf moeten motiveren zich bezig te houden met het VN Verdrag Handicap.

Dat u iedere Amersfoorter met of zonder beperking en/of chronische ziekte gelijk wilt en zult behandelen met dezelfde rechten, plichten en mogelijkheden, spreekt uit het Coalitieakkoord en de tekst in de Kadernota, maar vooralsnog niet uit de (financiële) invulling daarvan.

We vertrouwen erop dat dit college, de ambtelijke organisatie en de gemeenteraad de urgentie van de implementatie en uitvoering van het VN Verdrag Handicap met ons en de tienduizenden Amersfoorters met een beperking en/of chronische ziekte, van alle leeftijden, voelen en onderkennen. Wij Amersfoort, zien graag dat de ruimte binnen bestaande programma’s wordt ingericht met kaders, voorwaarden en verplichtingen. En dat u hiervoor de financiën beschikbaar stelt.

We verzoeken u om vanaf de begroting 2020 de implementatie en uitvoering structureel bij twee fulltime projectleiders te beleggen. Tevens verwachten we dat zij daarbij de beschikking krijgen over voldoende financiële middelen en andere instrumenten om te kunnen adviseren en monitoren. We begrijpen dat uw Kadernota op dit moment hierin niet voorziet binnen de begroting. We vertrouwen erop dat u dit niet alleen belooft in woord, maar met het beschikbaar stellen van meer financiële middelen, instrumenten en personele bezetting ook in daden omzet om zo de wettelijk verplichte implementatie en uitvoering van het VN Verdrag Handicap een succes te maken.

Tot slot.
Uiteraard bieden wij u, in het kader van het manifest ‘Iedereen doet mee!’ onze ervaringsdeskundige ambassadeurs aan om uw beleid extern te monitoren en u te helpen met de implementatie en advisering over de uitvoering van het VN Verdrag Handicap om Amersfoort toegankelijker te maken.

Met hoogachting,
namens het bestuur Onbeperkt Amersfoort,    

Jacques Happe
voorzitter